KAFR - přírodní

Latinský název Cinnamomum camphora
Hmotnost 20 g
Účinek Očistný / Obětina / Léčebný / Meditační / Spirituální /
Vůně čerstvá, mátová, typicky kafrovitá
Země původu Čína
Způsob spalování

skladem
89 Kč

Z obřích, až 40 metrů vysokých stromů se značně silným kmenem se destilací získává přírodní kafr.

Je to velmi starý a dříve drahý léčebný prostředek. Dodnes hraje v Orientu důležitou roli v přípravě kuřidel. Kafr nesnese naprosto žádnou negativní energii. Jako vykuřovadlo má čerstvou, mátovou vůni.

Kafr se nesmí užívat vnitřně, chraňte před dětmi a nevykuřujte v těhotenství, nevdechujte. Při vykuřování kafru zajistěte dostatečné větrání

Potlačuje sexuální touhu, projasňuje ducha a zvyšuje soustředění, dezinfikuje vzduch a je hodně účinný při chorobách dýchacích cest. Dávkujte přiměřeně.

V Indii je zasvěcen Šivovi, má vodní a Měsíční charakter.

H228

Hořlavá tuhá látka.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...

P304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P312

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P332+P313   

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362

Kontaminovaný oděv svlékněte.

P370+P378

V případě požáru: K hašení použijte ….vodu, práškový a CO2 hasicí přístroj

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal … speciální kontejner s nebezpečnými odpady

 

Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat